Sự thật về Hành Trình Về Phương Đông của Nguyên Phong?

Mình đã từng suy nghĩ rất nhiều khi đọc được những chi tiết rất kỳ lạ trong Hành Trình...