Bất mãn vô Mạng Xã Hội

Nhân cái sự kiện bác sĩ Khoa đang ầm ầm ở khắp mặt báo mà Tuổi Trẻ có đưa...