Vấn đề ở chỗ ngày 23 tháng 8 năm 2021

Mình cuống cuồng từ sáng tới giờ để chạy đi tìm mua đồ dự trữ. Vì báo chí đăng...